Ichki audit xizmati

3105

ICHKI AUDIT XIZMATI

Ichki audit xizmati jamiyatning ijroiya organi, filiallari va vakolatxonalari tomonidan qonun hujjatlariga, jamiyat Ustaviga va boshqa hujjatlarga rioya etilishini, buxgakteriya hisobida va moliyaviy hisobotlarda ma’lumotlarning to’liq hamda ishonchli tarzda aks ettirilishi ta’minlanishini, ho’jalik operatsiyalarini amalga oshirishning belgilangan qoidalari va tartib-taomillariga rioya etilishini, aktivlarning saqlanishini, shuningdek jamiyatni boshqarish yuzasidan qonun hujjatlarida belgilangan talablarga rioya etilishini tekshirish hamda monitoring olib borish orqali jamiyatning ijroiya organi, filiallari va vakolatxonalari ishini nazorat qiladi hamda baholaydi.

Ichki audit xizmati o’z faoliyatini, agar qonunda o’zgacha qoyida nazarda tutilmagan bo’lsa, O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahqamasi tomonidan belgilanadigan tartibga muvofiq hamda jamiyat Ustavi va Ichki audit xizmati to’g’risidagi nizomi asosida amalga oshiradi.

Ichki audit xizmati Kuzatuv kengashi tomonidan saylanadi.

Ichki audit xizmati vakolat doirasi qonunchilik va Ichki audit xizmati to’g’risidagi nizomida belgilanadi.

ICHKI AUDIT XIZMATINING AMALDAGI TARKIBI

F.I.Sh.

Lavozim

Tursunov Xusniddin Muxiddin o’g’li

Ichki audit xizmati auditori rahbari

Zieda Hasanova

Ichki auditor